IZVĒLNE
PREČU GROZS

Privātuma politika

Šī Privātuma politika nosaka SIA «Vēdini Māju» datu vākšanas praksi mūsu tīmekļa vietnē www.vedinimaju.lv un mūsu uzņēmumā, un katra mūsu darbība notiek atbilstoši tai un piemērojamajiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, datu apstrādes termiņiem un Jūsu tiesībām.

Jūsu personas datu pārzinis (t.i. persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus) ir:

SIA «Vēdini Māju»

Reģistrācijas Nr. 43603091685

Juridiskā adrese: Dobeles šoseja 96-21, Jelgava, LV-3003

Faktiskā adrese: Rubeņu ceļš 2F, Jelgava, LV- 3002

Telefons: +371 22387666

E-pasts: info@vedinimaju.lv

Lūdzam iepazīties ar turpmāk izklāstīto informāciju un, ja Jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku vai Jūs vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, sazinaties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@vedinimaju.lv

Datu ievākšana un izmantošana

Šo Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskām personām - Klientiem (potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem)
 • SIA «Vēdini Māju» uzturētās interneta tirdzniecības vietnes www.vedinimaju.lv apmeklētājiem

Vispārīgi SIA «Vēdini Māju» veikto personas datu apstrādi var iedalīt atbilstoši šādiem datu apstrādes nolūkiem:

 • lai nodrošinātu tīmekļa vietnes www.vedinimaju.lv ērtāku darbību, un šādas informācijas izmantošana ir aprakstīta mūsu Sīkdatņu politikā
 • lai sniegtu SIA «Vēdini Māju» pakalpojumus, un šādas informācijas izmantošana un apakšnolūki ir aprakstīti zemāk

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (www.vedinimaju.lv, papīra formātā, elektroniski, telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Mēs iegūstam un apstrādājam tikai un vienīgi tādus personas datus, ko Jūs mums brīvprātīgi sniedzat ar e-pasta starpniecību vai aizpildot reģistrācijas formu un veicot pasūtījumu mūsu interneta tirdzniecības vietnē www.vedinimaju.lvvārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, adrese.

Personas datu apstrādes nolūki

1.Pakalpojumu sniegšanas nolūkos:

 • klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību
 • statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai
 • biznesa analīzei un plānošanai
 • interneta tirdzniecības vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai
 • norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai
 • klientu priekšrocību (atlaižu) piešķiršanai
 • klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei
 • komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai
 • preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai
 • garantijas saistību izpildei
 • pirkuma naudas atgriešanai
 • preču atgriešanai vai maiņai
 • preču piegādei (sūtīšanai)
 • pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai
 • klienta identificēšanai un apkalpošanai

2. Biznesa plānošanas un analītikas nolūkos:

 • riska vadības, audita, darbības atbilstības aktivitāšu ietvaros
 • noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai
 • atskaišu sagatavošanai
 • datu kvalitātes nodrošināšanai
 • efektivitātes mērīšanai
 • plānošanai un uzskaitei
 • statistikai un biznesa analīzei

3. Citos nolūkos:

Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA «Vēdini Māju» apstrādā Jūsu personas datus, balstoties uz viena vai vairākiem šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Jūsu piekrišana
 • sagatavošanās līguma noslēgšanai vai līguma noslēgšana, balstoties uz Jūsu pieteikumu vai pasūtījumu
 • normatīvo aktu izpildei, t.i.,lai izpildītu SIA «Vēdini Māju» saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus
 • īstenojot no likuma izrietošas SIA «Vēdini Māju» leģitīmās intereses

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA «Vēdini Māju» glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA «Vēdini Māju» vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.)
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Personas datu izpaušana trešajām personām

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu klientu apkalpošanas servisu, kā arī, lai izpildītu visas normatīvo aktu un likumu prasības, iegūtie dati var tikt nodoti trešajām personām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas ietvaros šādos gadījumos:

 • Jūsu Personas dati var tikt nodoti SIA «Vēdini Māju» sadarbības partnerim kurjerpakalpojumu kompānijai SIA ‘’DPD Latvija’’, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi norādītājā adresē un sazinātos ar klientu par preču piegādes dienu un laikiem
 • personas dati var tikt nodoti trešajai personai, kas veic grāmatvedības uzskaites operācijas, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites standartus saskaņā ar LR likumiem
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA «Vēdini Māju» leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA «Vēdini Māju» leģitīmās intereses

Personas datu aizsardzība

SIA «Vēdini Māju» aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA «Vēdini Māju» saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana)
 • ugunsmūri
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām

Piekļuve datiem un Klienta tiesības

Sazinoties ar SIA «Vēdini Māju» pa e-pastu info@vedinimaju.lv, vai ierodoties klātienē, Jūs varat īstenot savas tiesības:

 • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem
 • pieprasīt labot Jūsu personas datus
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, kad datu apstrāde ir tieši balstīta uz šādu piekrišanu (mūsu mārketinga piedāvājumu un paziņojumu saņemšana uz e-pastu vai telefonu)

Dažos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Likumā noteiktajos gadījumos Jūs varat īstenot savas tiesības un pieprasīt dzēst Jūsu personas datus.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, SIA «Vēdini Māju» saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar SIA «Vēdini Māju».

SIA «Vēdini Māju» nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Citi noteikumi

SIA «Vēdini Māju» patur tiesības bez brīdinājuma mainīt vai veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju - ievietojot to  tirdzniecības vietnē www.vedinimaju.lv


 
Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā - 07.05.2021

 

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot portālu, Tu apliecini, ka piekrīti sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.